kolmapäev, detsember 21, 2016

Pullerits: Eksklusiiv! Mida vastas Eesti Suusaliit ärimees Toomas Annusele Team Haanja asjus?

LUGEGE KINDLASTI KOMMENTAARIUMIS MINU PIKEMAID KOMMENTAARE, SEAL ON PALJU UUEL JA TELGITAGUSEL INFOT PÕHINEVAT KÄSITLUST!

Kõigepealt ärimees Toomas Annuse (fotol paremal) kiri Eesti Suusaliidule.

Tere

Olen rääkinud sportlastega ja ühised seisukohad on järgmised:

1. TH katab kõik oma sportlaste ettevalmistus- ja võistluskulud, kokku ca 300 000 eurot
2. Arvestades kujunenud praktikat, et Suusaliit ei ole suutnud sel aastal tagada hooldemeeskonna mõistlikku töökorraldust, võtab TH alates 01.01.2017 kõik hooldemeeskonnaga seotud kulud oma kanda ilma Suusaliidu vahenduseta. Hooldemeeskonna logistika otsustab Anti Saarepuu koos hooldepealiku Raul Seemaga.
a) TH ei kata hooldetiimile tehtud kulutusi kuni 31.12.2016
b) Suusaliit tasub TH-le sportlaste hoolde eest vastavalt kuludele sportlaste osas, kes ei ole TH liikmed (Peeter Kümmel)
3. Arvestades seda, et TH kannab kõik sportlaste ettevalmistus- ja võistlustel osalemise kulud, tuleb Suusaliidust kanda EOK vastavad ettevalmistustoetused TH arvelduarvele
a) Triin Ojaste D-kategooria toetus
b) Karel Tammjärve ja Marko Kilpi ROK Olympic Solidarity Stipendium
4. Loodetavasti on ka Jaanus Teppan ise aru saanud oma mõttetutest reisidest Suusaliidu kulul ja astub oma ametist tagasi hiljemalt 01. jaanuarist 2017.a. Juhul kui ta seda ei tee, esitame taotluse EOK-le treeneri palga ebasihipärase kasutamise lõpetamiseks.
a) Peatreeneri funktsioon on arusaamatu.
b) Peatreener ei treeni ühtegi koondise liiget.
c) Peatreener on korduvalt broneerinud treeninglaagriks kehvade olmetingimustega majutuse või broneerinud võistlustel majutuse ebamõistlikult kaugele staadionist.
d) ESL hoole ei saa peatreenerilt sportlaste kohta infot, kuna peatreener ei valda seda.
e) Konkreetne näide peatreeneri arusaamatust käitumisest: pärast Davosi MK etappi soovis jätta hooldemeeskonna 3 päevaks Davosi ilma ühegi sportlaseta  aega veetma. Samal ajal on 8 ESL koondislast 1h autosõidu kaugusel Livignos laagris.
f) Tegelikku peatreeneri funktsiooni täidab Anti Saarepuu: korraldab MK sportlaste treeninguid, koostab treening- ja reisiplaane.
h) Meedia suhtleb Anti Saarepuuga, kes on sportlaste tegelik treener.
5. Suusaliidu juhatusest peavad lahkuma sportlastele ja ala arengule vastutöötavad isikud, nende liider Kaspar Kokk (mis on tänaseks kokkulepitud), aga ka koosolekul sportlaste võistlemist takistavad juhatuse liikmed Reet Hääl, Tõnis Pohla ja Ago Markvardt. Nende jätkamisega me ei saa nõustuda.
a) Esinemine rahvusvahelisel areenil on Suusaliidu põhikirjaline eesmärk, sellele vastutöötamine on lubamatu
b) Psühhoterror sportlaste suhtes enne igat MK etappi on kuritegelik suusatamise suhtes
6. Palume selget vastust, kas ja milline summa uuel aastal laekuvatest “katuserahadest” tuleb TH-le?

Ja nüüd ESLi juhi Andreas Laane (fotol vasakul) vastus, mis on olemas ka Eesti suusaklubidel. Siit loete seda esimesena.

Hea Toomas Annus,

Esmalt soovin MTÜ Eesti Suusaliit (edaspidi "ESL") nimel Teid tänada panuse eest, mida olete varasematel aastatel andnud läbi ESL-i ja viimasel kahel aastal läbi Team Haanja Eesti murdmaasuusatamise arengu hüvanguks. Äärmiselt positiivne on ka asjaolu, et tunnete muret talispordi arengu vastu laiemalt. Järgnevalt püüan anda vastused allolevale, teie poolt 13. detsembril 2016.a. saadetud e-kirjale, mis tõsi, pärast meie viimast vestlust ja ühise keele leidmist ning kokkuleppeid, natuke ootamatult mõjus.

Kuna ennekõike oleme mõlemad suurte suusatamise fännidena  samal meelel, et Eesti suusatamist tuleb juhtida avatult ja sihikindlalt kindlate eesmärkide nimel, siis palun lugeda seda kirja kui siirast ja vastutulelikkuse vaimus kirjutatut. Siiski loodan, et mõistate, et ennekõike tuleb Suusaliidul järgida oma põhikirjalisi eesmärke ja seda, et toetades ühte meeskonda, klubi või sportlast, ei tehtaks liiga teistele. Mõistlik tasakaal ja panustamine tulevikku võiksid olla märgusõnadeks, mille kaudu Liidu tegevusi juhime.

Nüüd aga vastused konkreetsetele soovidele.

1. Asjaolu, et Team Haanja katab enda ridadesse kuuluvate sportlaste ettevalmistuskulud on äärmiselt tänuväärne.

2. ESL-is on olnud aastaid tava, et ESL-ile murdmaasuusatamises saavutatud tulemuste eest laekuvat Eesti Olümpiakomitee (edaspidi "EOK") toetust kasutatakse murdmaasuusatamise hooldemeeskonna eelarve täitmiseks. Selline kokkulepe oli ESL-i ja Team Haanja sportlaste vahel ka käimasoleva hooaja alguses. Peale seda, kui ESL-i oli hooldemeeskonna liikmetega lepingud sõlminud, taganes aga Team Haanja ühepoolselt kokkuleppest ESL-iga. Siinkohal kutsub ESL üles Team Haanjat sõlmitud kokkulepet täitma ja kokkulepet austama.

3. EOK ja ESL-i vahel on sõlmitud leping, mille alusel EOK maksab ESL-ie välja 2018 Pyeonchang olümpia ettevalmistustoetusi. Kuna ESL on nimetatud lepinguga seoses võtnud endale EOK ees hulga kohustusi (mh kontrolli kohustus raha sihtotstarbelise kasutamise osas), siis ei ole ESL-il võimalik paljalt kellegi sooviavalduse peale EOK-st tulnud rahasid mujale suunata. Team Haanjale rahade väljamaksmise eelduseks peaks olema sellisel juhul ESL-i ja Team Haanja vaheline leping, millega viimane garanteerib ESL-i kohustusi EOK ees.

4. ESL-i murdmaasuusatamise koondise peatreeneriks on valitud Jaanus Teppan. Teie poolt laekunud kriitika tema suunal on tema ametiaja jooksul esmakordne. Edastan Teie poolt laekunud info ESL juhatusele ning ESL peasekretärile sooviga informeerida murdmaasuusatamise alakomiteed ja palun kujundada seisukoha.  Kuid on arusaadav, et  poole aasta möödudes me peatreenerit kergekäeliselt ei vaheta, sest peatreenerile on ka vaja anda võimalus end tõestada.

5. Mainite õigesti, et ESL põhikirjaline eesmärk on esinemine rahvusvahelisel areenil. Tuletame aga meelde, et see on vaid üks paljudest põhikirjalistest eesmärkidest. ESL on kutsutud ellu, et esindada kuute erinevat talispordiala sh murdmaasuusatamine. ESL tegevusvaldkonnad on tippspordi koordineerimisele lisaks ka ala kandepind laiemalt sh lapsed, noored, harrastajad, infrastruktuur st suusaspordi tasakaalustatud arengu tagamine. Arvestades ala suurt kandepinda, on loomulik, et püüame võimalikult suurelt toetada ka noortesporti.

6. ESL on suusaspordi erinevaid alasid viljelevate ja arendavate juriidiliste isikute vabatahtlik mittetulunduslik liit. Liikmesklubisid on ESL-il 70. ESL juhatus on demokraatlikult valitud liikmesklubide esindus, kus on muuhulgas esindatud ka kõikide suusaliidu poolt hallatavate spordialade esindajad. Teie soov ESL juhatuses teatud liikmete väljavahetamiseks ei ole demokraatlikus ühiskonnas teostatav, juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine on üldkoosoleku pädevuses. Viimane ESL-i üldkoosolek toimus 17.10.2016, s.o kaks kuud tagasi ja mitte ükski ESL-i liige ei teinud ettepanekut Teie poolt nimetatud või nimetamata juhatuse liikmete tagasikutsumiseks.

Lisaks teie soovidele vastamisele sooviksin omalt poolt teha samuti kaks ettepanekut.

1. Team Haanja ja ESLi vahelisele suhtlemisele  tuleks kasuks, kuid teie poolt oleks meil vastas üks konkreetne isik, tiimi juht või ametlikult volitatud isik, kellega saaksime kõiki detaile nii näost-näkku, kirja kui telefoni teel rahulikult käsitleda. Samuti oleks suureks abiks kui tiimiga kokkulepitud asjades ei toimuks pidevaid taganemisi ja meelemuutusi, mis ei võimalda tiimi eesmärke tõsiste ja läbikaalumist väärivatena käsitleda. Soovitan siiralt, et Team Haanja nimetaks ühe isiku, kellel oleks vastutus ka teie nimel läbi rääkida ja kokku leppida. Kui see isik on leitud, palume sellest teada anda ja ideaalis võiks selle tõestuseks olla ka kirjalik volitus.

2. Team Haanja tõsiseltvõetavust aitaks ka rõhutada see, kui tiimiga seotud sportlasi ei kasutataks kuluaaripoliitikas ega võimumängudes, vaid lastaks neil rahus teha oma tööd – sporti. Selle saavutamiseks piisaks vaid Teami juhtide soovitusest sportlastele, et viimased ESL-iga kui ametlikult valdkonda esindava organisatsiooniga esinduslepingud sõlmiks. Seda enam, et seniajani pole meieni jõudnud ühtegi kaalukat põhjust, mis dopingust loobumise ja ühtsete esindusrõivaste kandmise vastutusest loobumist selgitaks. On ju arusaadav, et hetkel meedias mõne Team Haanja sportlase poolt algatatud müra  paneb proovile ka sportlaste närvikava ja sportlikud tulemused.  Küsida raha, mida ei ole, asjade eest, mida veel saavutatud ei ole, olukorras, kus selle subjektid koostöötahet üles ei näita, ei pruugi olla kõige tulemuslikum.

Viimaseks. Kuna Teie küsimused ja ESL-i poolt antud vastused puudutavad otseselt ka EOK-d ja ESL-i juhatuse liikmeid, siis olen käesoleva kirja koopia saajate hulka lisanud ka nemad. Vastavate alade juhtide otsus on, kuidas teie tõstatatud küsimusi tõsiselt arutada erinevate liikmesklubidega. ESLi juhina soovin tagada, et süsteemis valitseks avatus ning kõikvõimalikud ettepanekud, mis meieni jõuavad, saaks ka allpool läbi arutatud.

Rahulikke pühi ning ilusat jõulurahu soovides,
Andreas Laane

Priit Pulleritsult teadmiseks ja seletuseks: Andres Laane kirja alumised, viimased kaks punkti väljendavad selgelt ühtlasi neid põhjusi, mis mind Team Haanja tegemistes tõsiselt häirib ning on pannud nende suhtes kriitiliselt väljenduma.

Priit Pulleritsult küsimus: kes on suhetes ESLiga Toomas Annus, et ta tuleb nii ülbelt ette kirjutama, mida ESL peab tegema? See, mis Annus oma kirjas teeb, on putinlik jõuga ülevõtmine. Häbi talle!

Foto 1: Ettevõtja Toomas Annus 2013. aasta jaanuaris maadevahetuse kohtuprotsessil ringkonnakohtus. Foto autor: Mihkel Maripuu, Postimees/Scanpix
Foto 2: Andreas Laane septembri lõpus Olümpia hotelli Olybeti spordibaaris traditsioonilisel korvpallihooaja avaüritusel. Foto autor: Sander Ilvest, Postimees/Scanpix

102 Kommentaarid:

At 15:14, Blogger Priit Pullerits said...

ESLi vastus koosneb 6+2 punktist. Kohe avaldan, kui ka PM selle üles paneb.

 
At 15:16, Anonymous Anonüümne said...

Kuna Postimees on Eesti Suusaliidu toetaja, siis on arusaadav, miks PP Team Haanjat vaenab.

 
At 15:28, Blogger Priit Pullerits said...

Ei, sellega pole mul miskit pistmist. Milles on TH probleem, seda olen siin korduvalt kirjutanud. Aga olgu siis veel kord öeldud: Mati Alaveri kaadritagustes niiditõmbamistes ja kättemaksuhimus. See, muide, ei ole ainult MA probleem. Teadjamad teavad ja taipavad, kellele veel vihjan.

 
At 15:33, Anonymous Anonüümne said...

Pr Vonnil on tegelikult nina peal punnid ja ta poisssõber on neeger.

 
At 15:40, Blogger Priit Pullerits said...

Minu lugejatele selgituseks, miks ESLi vastuskiri oli ainult korra blogis üleval, siis maha läks ja taas üles tuli.

Panin kirja alguse siin hetkeks üles, et tõestada, et mul on tõesti eksklusiiv. (Vt selle kohta ka eelmise sissekande kommentaariumi lõpp, kus on bloggeri poolt ajaliselt kõik automaatselt fikseeritud.) Saatsin laekunud eksklusiivmaterjali koheselt edasi Postimehele, et nemad saaks ikka suurelt meediaturu konkurentsis esmaavaldamise õiguse. Siin fikseerisin ära ainult oma lugejatele ja huvilistele teadmiseks, et olen ka suures mängus sees - aga ma ei taha selles mängus totralt kaotajaks jääda, seetõttu tuleb korporatiivsetest reeglitest kinni pidada.

 
At 15:58, Anonymous Anonüümne said...

Hästi panete seal pustumuhus oma psühhoterroriga. Psühhoterrori eksklusiiv..

Ma käisin isegi korra kohvil ja hingasin värsket õhku, aga ikka on allolevale sarnased kontrastid kellegi meelest mõistuspärased:
"Peatreener ei treeni ühtegi koondise liiget" ja "laekunud kriitika tema suunal on tema ametiaja jooksul esmakordne"

 
At 16:05, Anonymous Anonüümne said...

Ja lõpuks avati ka Haabneeme terviseraja ääres jõulinnak. Paremat jõulukinki ei oskagi tahta.

 
At 16:06, Blogger Priit Pullerits said...

Andres Laane kirja alumised, viimased kaks punkti väljendavad selgelt ühtlasi neid põhjusi, mis mind Team Haanja tegemistes tõsiselt häirib ning on pannud nende suhtes kriitiliselt väljenduma.
TH taktika üks osasid ongi ilmselt see, et neil ei ole nimme esindusisikut. Ja seda ei saagi ilmselt olema. Miks? Sest Mati Alaver, kes on arvatavasti tegelik niiditõmbaja ja väidetavalt intriigi punuja, ei ole nõus esile astuma ja selleks hakkama. Ükskõik kes teine esindusisikuks hakkaja ei oleks tõsiseltvõetav ega otsustusvõimeline, sest otsuseid jääks ikkagi tegema Alaver. Me oleme seda juba näinud, kui suusatamise juhiks määrati Raul Olle, kes tegelikult ei saanud ega osanud öelda midagi olulist, sest tegelik juht oli kulisside taga Alaver, kes aga alati suunas kõik küsijad Olle juurde. Absurd ja lollitamine!

 
At 16:31, Anonymous A7K said...

Kui TH-l siiani esindusisikut ei olnud, siis alates tänasest on esindusisik kindlalt olemas ja selleks on team`i peasponsor Toomas Annus.

 
At 16:35, Anonymous Martin, spordigeopoliitika üliõpilane, maestro Linnar Priimägi õpilane said...

Sillad, telegraaf, post... kõik teada-tuntud reeglite kohaselt.
Kas hr Annusel on oma ultimaatumit ka 2000-3000 tuhande hästirelvastatud, võitlusvalmis mehega kinnitada? Või piisab Eestis võimu ülevõtmiseks vähemastki?
Tapa angaarid võetakse kuulipildurite rõngasse ja "liitlased" on kuss nagu sukk.
Nii neid asju tehakse, jah!

 
At 16:43, Anonymous Martin, spordiimagoloogia tudeng, Tallinn University School of Biocultural Studies, Estonia said...

@Priit Pullerits, kes on Toomas Annus? Lisaks muule on Toomas Annus mees, kes ERR Lumeinfo kommentaariumi päevapealt laseb kinni panna, kui see Terviseradade keskkonnale konkurentsi julgeb pakkuda. Terviseradade omaniku näol on tegu ka isikuga, kelle näpuliigutustest sõltub sadade tuhandete harrastajate eksistents ja heaolu. Üks neist, Anonüü 16:05 Haabneemsest, ongi siin Annusele toetust avaldamas. Annus teeks ka Riigikogus korraliku puhastuse.

 
At 17:03, Blogger Priit Pullerits said...

Ma ei saa aru teie positsioonist, biokultuuritudeng Martin. Olete Annuse poolt või vastu? Aitab siia-sinna, nii ja naa udutamisest. Nüüd, kui te veel aru pole saanud, on kaardid avatud ja maskid langenud ning aeg on igal mehel positsioon võtta, kas ta on TH ja nende ninamehe, mafioosselt MTÜd ülevõtva ärimehe poolel või demokraatlikult valitud ESLi juhtide poolel.

 
At 17:14, Anonymous Anonüümne said...

Tõepoolest, kes on TA suusaliidule, kas ainult endine toetaja? Selliselt oleks see sama nagu mina (nowbody) läheks arvamust avaldama kes peaks olema Merko nõukogus??? Mis moodi see peaks välja nägema? Isegi minister Simson kui Merko suurim sponsor saadetaks kukele sellise kirja peale.
Kirjast polnud küll ju otseselt välja lugeda räiget ultimaatumit, et kui te (ESL) nõutud protsesse läbi ei vii, siis pappi ei saa ja ta TA jätkab TH toetamist, samas ega ju kõike välja ei öeldagi.
Teisalt, mis saab ülajäänud 69 ESL liikme tahtest?
Ilmselt on niidisikutajatel sellest poogen, sest need 69 ju tegutsevad valdavalt noortega ja noorte peal ju egotrippi ei tee.
Samas suusatamine on ju suures pildis!
Positiivne on muide see, et nüüd jääb ka teistele aladele raha.

Õnneks on EJL is kõik enamvähem OK ja loodan et nii jääbki eelistan kaasa elada Kangerti, Taaramäe jt tegudele kui mõnede funktsionäride isetsemistele.
Terv. Tom

 
At 17:40, Anonymous Martin, tudeng said...

Dekreet nr 1
1. Käesolevaga kuulutan TH, EOK ja Riigikogu volitused lõppenuks.

2. Määran ajutise valitsuse koosseisus:
* Priit Pullerits, peaminister, meedia- ja propagandaminister
* Dr Pärtel Piirimäe, peaministri asetäitja, teadus- ja haridusminister
* Dr Leho Rips, tervise- ja sotsiaalminister
* Jaak Teppan, spordiminister
* Art Soonets, sõjaminister, Kaitseliidu ülem
* Dr Ain-Ivar Tupp, majandusminister

3. Ajutisel valitsusel asuda kohustuste täitmisele.

Dekreet jõustub kohe

 
At 18:00, Blogger Priit Pullerits said...

Aitäh austava ülesande eest, Martin, aga palun komplekteerige valitsus lõpuni! Näiteks rahandusminister? Ega ometi keegi KTMist???...?

Tomiga (kl 17:14) nõus. Kes Annuse kirja loeb, see saab aru, et mees lendab lihtsalt peale, nagu oleks ta jumal siin maailmas. Minu silmis veenev näide selle kohta, kuidas raha rikub inimesi. Ja siin on veel üks põhjus, miks TH mulle ei meeldi: mulle ei meeldi need, kes arvavad ja on veendunud, et nende raha peab andma neile rohkem õigusi. (Mõni ütleks: Fak-vem! Ma viisakusest ei ütle.) Sellise hoiakuga inimesed mingu Venemaale, seal on nende koht.

Tänase päeva paljastustega, millesse sai antud siin blogis oluline tasakaalustav osa, kui avaldasin siin Eestis esimesena ESLi vastukirja - sest muidu olekski meedias kõlama jäänud ühepoolselt Delfisse paisatud Annuse seisukohad -, on igatahes igale mõtlevale ja elu jagavale inimesele selge, millega meil TH kujul on tegemist. Annuse kiri on toonilt pehmelt öeldes ebameeldiv. See on ikka väga pehmelt öeldud, muide.

 
At 18:05, Anonymous Anonüümne said...

Suurepärane, et suusaliit ennast avatud ja läbipaistvaks organisatsiooniks peab. Nii et löögu letti JT kulud - treenerina, spordivõistluste külastajana; määrdetiimi kulud, mis on ainus (!!!) kohustus murdmaameeste ees (ja mille TH kinni on sunnitud maksma) jne. Riigi toetusest alaliidule läks viimasest avaldatud andmete põhjal ligi veerand büroole. Avaldage tehtud kulud!

 
At 18:21, Anonymous A7K said...

TH suhtlemisstiil on ebameeldiv, see on selge. Ja sellise stiiliga ei ole ka võimalik tagada et Suusaliidus midagi muutuks vastavalt TH soovidele. TH tänane kiri on ka tüüpiline näide selle kohta miks päris-ärimehed (s.t. ettevõtete omanikud) ei sobi hästi ei poliitikasse ega spordialaliitudesse - nad on oma ettevõtetes harjunud ise kõike otsustama ja teised teevad nii nagu juht otsustab, aga Suusaliiduga TH-l selline asi ei õnnestu - vastane on selleks liiga tugev.

Ühtepidi on TH-sse kuuluvatel sportlastel sinna kuulumisest kasu, rahamuresid eriti ei ole, teistpidi aga kui ka sportlased omandavad sarnased suhtlemisharjumused, üleolevuse, pideva iroonia ja negativismi nagu näitavad välja team`i otsustajad, siis see kokkuvõttes neile positiivselt küll ei mõju. Ja seda mõju on sportlaste väljaütlemistes see sügis juba tugevalt kuulda olnud.

 
At 18:29, Blogger Priit Pullerits said...

Väga hea ja asjalik tähelepanek, A7K. Just see, mis te välja toote - suhtlusstiil -, on veel üks asi, mis TH juures kõvasti on häirinud. Annus on ilmselt tüüpiline vene aja kooliga ärijuht, kes prõmmib rusikaga lauale ja ütleb, et teete nii, nagu mina ütlen, ja kui ei meeldi, siis uks on seal - jaa kes ütleb nii hoolimata sellest, et niiviisi tekitab ta endale vaid vaenlasi juurde ning õhkkonda muudab selline stiil üksnes mürgisemaks. Aga THs on nii palju kibestumist sees, et seal midagi muuta on väga raske. Kui seni veel võis TH-l olla pooldajaid, siis pärast maavehetuste protsessi ühe peategelase tänast kirja, millele ESLI juht on vastanud väga tasakaalukalt ja diplomaatiliselt, kedagi vihastamata ja kellelegi turja kargamata, on ilmselt paljude silmad avanud. Sõjas avaliku poolehoiu nimel on TH end Annuse kirjaga selgelt väga raskesse olukorda mänginud.

 
At 18:56, Anonymous Anonüümne said...

Selle tüli raames vaadakem sügavamale demokraatia toimimisse spordis. Kõpsake lahti mis tahes spordialaliit ja vaadake klubisid, kes formaalselt asju otsustavad. Väga mäda värk.

 
At 19:20, Anonymous Anonüümne said...

Paha vaadata, kas ESL pole enam üldese mune (isegi väikeseid) TH suhtes.
Nagu lugeda, pole Annus ju keegi.
Milleks sellisel juhul siis kisa ja hala ja vastus kirjale.

Aga tegelikult kardetakse nii raha, kui koha pärast, seega pole mõtet TH kiruda, kui ise selgeid otsuseid ei suudeta vastu võtta. 
At 19:39, Anonymous MargusM said...

PP vist ennast segi sittunud ja ka Martin-poisile pisiku külge ajanud..
Olen nõus et TH suhtlemisstiil on puine kuid võtame nüüd Annuse ja Laane kirjad ja vaatame mis vastati.. Mitte sittagi ei vastatud ja seis on ikka endine.
* Jätkuvalt ei leia ma põhjust miks peaks allkirjastama lepingu kus on jaburad punktid sees.
* Kas TH ja ESL vahel oli leping hooldemeeskonna "rahastamiseks" (Mina ei tea.)
* ESL-il on "kontrolli kohustus raha sihtotstarbelise kasutamise üle"- Bullshit! Kuidas seda kontrolli on eelnevalt tehtud ja nüüd edaspidi enam pole võimalik? Kas sellele kulub tõesti 25% sportlaste ettevalmistustoetustest? Kas oli siis määrdetiim 3päeva Davosis?
* "Küsida raha, mida ei ole, asjade eest, mida veel saavutatud ei ole" Kas kõigil teistel väljaspool TH-d on mingit saavutused mille eest nad takkajärgi praegu raha saavad? ..või mille eest neile siis praegu makstakse? Segane värk..
* Ühtne kõneisiku palve on igati õigustatud, kellegiga peaks ju saama ka ametnik rääkida. Siis teab ka Pullerits kellele järgmine kord helistada, enne kui superteooriaid hakkab plogi punuma.
* "ESL on kutsutud ellu, et esindada kuute erinevat talispordiala sh murdmaasuusatamine. ESL tegevusvaldkonnad on tippspordi koordineerimisele lisaks ka ala kandepind laiemalt" Nagu ma aru saan siis soovitakse ESL juhatusest tagasikutsuda suusatamise eest vastutavad tegelinskid, seega teised alad ei tohiks justkui kannatada? Ka sportlaste toetusrahasid küsitakse ju konkreetsete sportlaste jagu mitte laste või harrastajate rahasid..

Nagu siin eelpool öeldud siis kala mädaneb mõlemast otsast ja keskelt ka..
Ametnikega on see häda et kes juba sooja koha saanud ei see enam naljalt sellest loobu..
Seisud on sama segased kui enne, vastatakse poliitkorrektse mullina ja PP-le see meeldib. Kuidas aga saaks osapooled kaevikutest ühe laua taha kostruktiivselt asju ajama, seda praeguse kirjavahetuse järgi küll ei näe.. Kurb. Loose-Loose?

PS. "Segi sittuma" pidi olema Tartu noorte vaste väljendile "segast panema".

 
At 20:17, Blogger Priit Pullerits said...

Sisutühjade ja "segisittunud" demagoogiaküsimuste järele ka konstruktiivset analüüsi.

ESLi suur viga oli selles, et ESL ei jäänud kohe algusest peale endale kindlaks. Ei oleks tohtinud ühtegi Team Haanja liiget ilma lepinguta MK-etapile lasta ja kõik. See, et tehti mööndus ja tuldi vastu, oli räme taktikaline viga. See näitas vastastele, st TH-le, et ESL on nõrgemal positsioonil ja neid võib edasi suruda. Mida TH ka silmagi pilgutamata tegi. Oleks ESL aga jäänud enda juurde ja poleks ilma lepinguta kedagi MK-le lasknud, oleks jäme ots läinud ESLi kätte. Siis oleks TH pidanud tõdema, et jääbki MK-l osalemata, kui nad oma nõudmistest ei taandu ja koostööd ei tee, ning oleks pidanud paar sammu viisakalt tagasi võtma.

Toomas Annuse suguste meestega asju ajades ei saa lähtuda inimlikust mõistmisest ja diplomaatiast. Toosugused mehed tõlgendavad igasugust vastutulelikkust neile vastaspoole nõrkusena. See on, muide, sama taktika, mida kasutavad võitlevad feministid, homoseksualistid jt ideoloogilised äärmuslased: nad ründavad sind ükskõik mille eest, ja kui sa veidigi järele annad, põlvist nõtkuma lööd, saavad nad sellest üksnes indu juurde ning lähevad veelgi agressiivsemale rünnakule ega lõpeta enne, kui on su nokauti löönud. Aga kui neile vastata sama jõuliselt, sammugi taganemata, ei vii nende rünnakud neid mitte kusagile. Selle tõestuseks on Donald Trumpi võit USA valimistel. Mees ei taganenud sammugi, kuigi teda püüti rünnata nii moslemite kui mehhiklaste, nii naiste kui neegrite väidetava solvamise eest. Ei vabandanud ega taganenud. Nii poleks ka ESL tohtinud oma põhimõtteist ja reegleist taganeda, kui TH tagant üles lööma hakkas.

Nüüd ka sellest lepingust, mis TH väitel neile pinnuks silmas. Minu üks allikaid Eesti suusaspordis rääkis, et üks Soome suusatamist hästi, risti-põiki tundev mees imestas TH protesti üle siiralt. Miks? Sest Soome suusatajad peavad oma alaliiduga sõlmima palju n-ö karmimad ja reguleerivamad lepingud kui see, millega TH nõus pole. Soovitan ESLil Soome suusaliiduga ühendust võtta ning noilt nõu küsida, milline nende leping on. Sest ärgem unustagem olulist tõde: parim kaitse, ja ESL on praegu kaitsepositsioonil, on ikkagi rünnak.

Nii palju siis eelmisele "segisittunud" jutule asjalikku ja edasiviivat nõu otsa.

 
At 20:30, Anonymous Anonüümne said...

PP, oleks huvitav teie allikale toetudes, näha Soome suusaliidu lepingu tingimusi, kus spordiklubid maksavad nt. määrdeteenuse osutamise jms eest. Te olete vahkvihas lenksu täiesti käest lasknud.

 
At 20:49, Blogger Priit Pullerits said...

Ei, ma olen väga kaugel vahkvihast. Täiesti vastupidi. Ma olen siin rahulikult argumenteerimas, et lõpuks õiglus võidutseks. Praegu on fakt see, et ärimees Toomas Annus, kes rahastab ühendust, millel ei ole ESLiga mingit pistmist ega seost, mis ei ole isegi ESLi liige, peab õigeks öelda ja nõuda, keda ESLis lahti peaks laskma. Vaat see on vahkviha, 20:30. (Äkki panete ikka oma pärisnime ka alla, oleks kuidagi väärikam, niisama plõksima, nagu teie sõnavõtust näeb, on siin igaüks mihkel ja meister [just väikeste tähtedega!]).

 
At 20:54, Anonymous Anonüümne said...

mis on saanud poltoraninist?

 
At 20:57, Blogger Siin said...

Jälle kardinaalne suunamuutus Priidult, mis ajast ta demokraatiast hoolib? Panns on vaja! Jalaga perse..vastu tatti, Tuleb töllmokad paika panna! Naised kööki! Peded ahju! Pagulased pinnatäiteks! Mina mäletan sellist Priitu.

 
At 21:17, Anonymous Anonüümne said...

õtulehest: "Suusaliidu president Team Haanja avaldusest: kes iganes selle kirja avaldas, on käitunud äärmiselt inetult ja ebaeetiliselt!"

 
At 21:18, Anonymous Anonüümne said...

Nojah. Miks peavad olema jõulud rahulikud? Jõul ju vanaldane mõne tuhande aastane protogermaani sõna mis tähendab pidu, kärtsu ja mürtsu. TH seda teebki. Pealegi lund ei ole. Seega tuleb pimeda aja erkamaks muutmiseks võtta tarvitusele erilised meetmed. Täna on vara poolt valida. Täna naudime spektaaklit kahe ärimehe vahel. Teame ju ammu, et Tommile ei sobi Andrussi madalam rahaline panus alaliitu. Seega jah, mure on mõistetav. Ilus oleks kui nad selle jama ikkagi oma seinte vahel ära klaariksid. See on nigu Ilveste abieludraama. No püüdke olla. On jah keeruline aga see on ikkagi liidu siseasi. Ärge solgutage seda teemat avalikus ruumis. Täna ei paku see teema olematute tulemuste taustal lihtsalt huvi. Võtke vabalt.

 
At 22:00, Anonymous Anonüümne said...

Kokal avaldus laual, sellest ka mõnel mehel suunurgad vahused.

 
At 22:07, Anonymous Anonüümne said...

Huvitav, kus sa seda Koka avaldust nägid, 22:00?

 
At 22:07, Anonymous Martin, spordipolitoloogia tudeng said...

Demokraatia ja omariikluse kiht on meil õhuke. Me oleme liiga väikesed ja geopoliitiline situatsioon regioonis liiga ebastabiilne, et lubada eraarmeede nagu oligarh Toomas Annuse TH, tekkimist. Juhime ka tähelepanu, et terviseradade võrgustik on vaikselt libisenud multimiljonär Annuse juhitud suurettevõtte Merko kätte. Rahvusringhäälingu Lumeinfo kommentaarium suleti vaikselt ja äkitselt, sest see pakkus konkurentsi Annuse kontrolli all olevale Terviserajad.ee meediakanalile. Mida oligarhide võim tähendab, seda näeme Ukraina näitel hästi. Oligarhide võim tähendab peamiselt võimuvõitlust. Võimuvõitlust, mida peetakse kõigil tasanditel - meedias, poliitikas, majanduses, spordis - kõiki vahendeid kasutades. Võitlusega kipub aga riik tükkideks jagunema, mõni tükk üldse võõrastesse kätesse langema. Selge on see, et Seli, Sõõrumaa ega Annus saavuta 100%-list kontrolli Eesti spordi üle. Võimuvõitlus jätkub.

 
At 22:20, Anonymous Anonüümne said...

Sellel määrdemehest treeneril pole diplomit, treeneri tase puudub. Koondise treeneriks?

 
At 22:29, Anonymous Anonüümne said...

PP on siin hea paugutada, aga ta pole ühest aru saanud, ESL polnud võimalust TH MK-le minemisest keelduda, olenemata lepingust.

 
At 22:33, Anonymous Anonüümne said...

Tasuta ja täitsa arvestatava võhmaga üritus juba pühapäeval.

http://www.ekstreempark.ee/joulumatk

 
At 22:43, Anonymous Anonüümne said...

Ehh, oligarhiat. Oligarhia on ikkagi jõumeeste mängukann. Demokraatia toimib seni kuni tulemuseks on jõumeestele ja oligarhidele sobilik suind. Edasi läheb keeruliseks. Toimuvad arusaamatud vangerdused mida PP laadsed avalikkusele seeditavaks vormivad. Pleekinud kampsunid ja nürinurksed küsimused.

 
At 22:59, Anonymous Martin said...

MargusM, kas tutvuksite aastataguse ESL juhatuse koosoleku protokolliga? Juba aasta tagasi võeti vastu otsus, et sportlastega sõlmitakse kirjalikud lepingud. Samuti tauniti praktikat, et ühe klubi treener (M.A.) käsutab Suusaliigu bürood.

 
At 23:11, Anonymous Hillar said...

Vaatame õue ka. Kellele sellist suusatamist tegelikult vaja on?

 
At 23:34, Anonymous Anonüümne said...

Annus ei kutsuks kunagi ühte neist juhatuse liikmetest tagasi. Ei taha seda uskuda, et nii jõhkralt tüli noritakse. Või on tõesti reaalsustaju läinud.

Ehk siis spekulatsioon, kas Annus on ikka oma kirja ise koostanud?
Kui jah, on Eestis riiud väga sügavaks minemas.

 
At 23:47, Blogger Enn said...

Et sellest jandist natuke aru saada peaks teadma ( ja ilmselt paljud siin lugejad seda teavad) on Alaver alati pidanud Võrukaid eelistanud. Ta on alati näinud Tartus lähedast ja ohtliku konkurenti. Mati ja Teppan pole kunagi läbi saanud, sest Jaanus ju esindab Tartut. Kaspar on Teppani õpilane!!! Siin on nii palju konflikti sisse kirjutatud et piisab terveks sajandiks. Väga huvitav on seejuures meenutada 2000 aastate kanti kui Smigunid tahtsid oma tiimi teha Alaver sellele tugevalt vast oli öeldes et peab olema üks ESJ ja kõik! J

 
At 00:08, Anonymous Anonüümne said...

Jaa, Enn, lisame Tartu poolt veel krim. süüdistuse saanud oligarh Kilgi grupeeringu, kus Kokk, Oolo, Eensaar ja neid kattev PP osutavad visa vastupanu, kuid, paistab, meeste koned tõrguvad, magasinid kah juba tühjavõitu. Võrokad, sindrid, kavaldavad üle.

 
At 00:51, Anonymous Anonüümne said...

Firmade matja Eensaar?

 
At 01:05, Anonymous Anonüümne said...

Martinsonilt hea ülevade

 
At 01:07, Anonymous Anonüümne said...

"Ka murdmaajuhtidega pandi puusse. Robert Päkk lahkus pool aastat pärast tööletulekut, uus mees Aare Tilk pole samuti suusatajatele vastuvõetav. Nagu ka Mae asemel peasekretäriks saanud Tõnu Seil."

Pole midagi tahta, kui pea on mäda.

 
At 07:59, Anonymous Anonüümne said...

Parafraseerides PP-d 03. maist 2015: Annus ja Merko tähendavad aga raha, ja money talks ning bullshit walks. Teisisõnu: rahakamale süsteemile on raske vastu saada, ükskõik kui õilist ja ilusat juttu sa ajad.

 
At 08:30, Anonymous Anonüümne said...

treenerite registrist Anti Saarepuu nime ei leia, fantoomtreener?
kah Priit

 
At 09:19, Anonymous Anonüümne said...

Doktorikraadide loendist Annuse nime ei leia, fantoomehitaja?
Köhh Prööt

 
At 09:57, Blogger Priit Pullerits said...

Kõigepealt on hea meel märkida, et tänu sellele, et siin blogis tõin välja ESLi vastukirja ärimees Annusele ja edastasin selle ka Postimehe sporditoimetuse juhile Peep Pahvile, misjärel ESLi kiri jõudis viimaks mitme tunni järel ka Delfi ja konkureeriva kontserni kätte, on tänane ESLi ja Team Haanja sõja kajastus kõigis kolmes suures päevalehes palju tasakaalustatum, kui see oleks olnud ilma ESLi kirjata, mis läks liikvele siit, minu blogist.

Teisisõnu: niiviisi õnnestus anda vastulöök Mati Alaveri ühepoolsele teema käsitlusele, sest on ju päevselge, et kirja sisuline koostaja peab olema Alaver ega ole sugugi ainult Annus. Annus on hea, justkui neutraalne kattevari; oleks Alaver kirjale alla kirjutanud, oleks ju selge, et seda oleks käsitletud tema väiklase kättemaksuna ESLile pärast seda, kui ta ESLis demokraatlike valimiste käigus mitteformaalse juhtkoha kaotas.

Sedasi on kummalisel kombel isegi õigus 23:34-l, kes küsis, kas Annus on ikka kirja ise koostanud. Arvan ja usun, et selle koostamises osales ka palju teisi, aga kindlasti osales seal Alaver ja ilmselt kõige suurema panusega. Kuid nagu teada on, siis formaalselt vastutab ikkagi see, kes on kirjale alla kirjutanud, seega Annus.

Martin, 22:59, aitäh, et olete andnud hea vastulöögi MargusM-ile, kes püüdis lihtsalt küsimusi puusalt õhku loopides segadust külvata. Nagu isegi eile õhtul ütlesin, on nood tal sisutühjad ja "segisittunud" demagoogiaküsimused, millele te, Martin, nüüd ka ilusasti ja rahulikult tähelepanu juhite, lastes MargusM-i lihtlabase jälgede segamistöö jõuliselt allavett. Aitäh kõigi lugejate nimel!

 
At 10:42, Anonymous Anonüümne said...

Äkki oli Alaver ka selle taga, et Trump Ameerika presidendiks sai? "Saa üle!" - ütleksid klassikud...

 
At 10:59, Anonymous Anonüümne said...

Alaveril on Valgas tutvusi ka. Kurvi peal elavat üks.

 
At 11:22, Blogger Priit Pullerits said...

Ei kavatsegi saada, 10:42. Sest õiglus peab võidutsema, ja teiseks: kus on Alaveri tulemused viimastest aastatest, mis annab talle õiguse öelda, et tema teab, kuidas asjad käivad?

Rääkisin mõne suusamehega, kellel on asjust ülevaade. Ja asja tuum on nüüd järgmine, kuulake hoolega!

Maailmas on suusatajate ettevalmistus ja treeningmetoodika kõvasti muutunud. Aga Eestis ei ole peaaegu midagi muutunud. Olete märganud, kuidas maailmas sõidetakse jõu pealt? Kas Eesti suusatajad sõidavad jõu pealt? Alaveril ei näi olema uuema aja oskusteavet. Nähakse kuskil, et norrakad teevad mingit harjutust - okei, teeme ka. Aga miks ja milleks ja kui palju? Uusi teadmisi ühel teatud mehel lihtsalt pole.

Võtame tema uue ja võimekaima õpilase Aleksei Poltoranini. Mis on temaga juhtunud?! Vaadake tema tulemusi FISi koduleheküljel - mees on Alaveri-eelsete aegade hale vari. Kuuldavasti on nüüd sageli haige, ei saa korralikult treenida ega võistelda. Miks on sportlane haige? Sageli sellepärast, et koormused on valesti planeeritud.

Või vaadake Eesti mehi. Tuli Karel Tammjärv, noor ja tubli mees, sõitis MK-l punktikohtadele, oli klassikas ikkagi kolmanda kümne teise poole kindel mees. Oli - aastaid tagasi. Aga mis nüüd on? Mäletan väga hästi, kui Kaspar Kokk ütles mulle aastaid tagasi intervjuus, mis ilmus Postimehes, Tammjärve Alaveri käe alla mineku kohta: kindlasti esimesel hooajal tulemused paranevad, aga vaatame, mis edasi saab. Prohvetlikud sõnad! Ei ole midagi head vaadata... Muide, kas seepärast, et Kokk, kes on alati tundnud treeningute sisulise poole vastu teistest palju sügavamat huvi, seepärast Alaveril pinnuks silmas ongi, et näeb läbi tema treeningute metoodika aegumist, ajale mittevastavust?

Hmm, jah, kuulge mehed: mulle tundub, et sisulist diskussiooni olen nii siin kui üldse Eesti meedias jäänud vedama mina üksinda (vt mu siinsed kommentaarid), teised plõksivad niisama tühja. Kas saaks, palun, teilt ka arukamat ja sisukamat panust?

 
At 11:46, Anonymous Anonüümne said...

Nojah Priit, kriitikutel on lihtne kritiseerida. Prooviks keegi ka siis midagi tõsist ära teha nii, et tulemused paraneksid. Reaalsuses lammutatakse vana süsteem ära ja asemele jäävad ahervaremed. Uut süsteemi ei suuda keegi püsti panna nii, et sellest rohkem tulu oleks. Vat see on probleem. Sellele probleemile pole lahendust, sest oskusteave lihtsalt puudub. Seega Priit, plõksi mis sa plõksid aga siin blogis klopitav vaht asja ei paranda. Konservatiivselt asjale lähenedes on nüüd Eesti suusatamisega kaputt.

 
At 12:57, Anonymous Imre said...

Tegelikult on olukord kurb - nii tulemuste kui lärmi taustal. Eks iga mees peab ise peeglisse vaatama. Praegu tundub, et pikaajaline nägemus puudub. See omakorda aga ei anna ka lootust tulevikuks. Arvestades tulemuste puudumist tekib küsimus, miks enamik esimese järgu suusatajaid ikkagi TH-ga ennast sidunud on? Kas ainult raha pärast teades, et mingit arenguvõimalust neil ikkagi ei ole? Milline võiks ja peaks olema alternatiiv, et perspektiivikamad ja ennast arendada soovivad suusatajad vanad seosed hülgaksid?

Mis meist saab? :)

 
At 13:42, Blogger Priit Pullerits said...

Imre, te küsite hea küsimuse, aga vastate sellele ise ära. Et miks on parimad suusatajad seotud THga? Mulle ka asjatundjad seletasid seda, et asi on lihtne: miks sa ei peaks kuuluma THsse, kui pappi pritsib peale. Enamgi veel! Mu asjatundlikud allikad rääkisid mulle, et kõik see jutt raha vähesusest on alusetu; et ärimees Annus olla küsinud, et öelge, kui palju raha vaja on, ja see tuleb. Kas olete märganud, et hooaja algul ja senimaani räägiti 160 000 eurost, aga Annuse kirjas on jutt lausa 300 000 eurost!!! Kujutage nüüd ette, kui ärimees Annus TH tagant ära hüppab - mis sellest järele jääb? Absoluutselt mitte midagi, sest munad on kõik ühes korvis - TH raha tuleb kõik ühest kohast! Kui ärimees Annus eemaldub, siis on raha otsas ja seepärast tulebki TH-l temast küüntega kinni hoida, sest muidu ei toetaks neid ju keegi, sest tulemusi pole.

Praegu on mul kõige rohkem kahju Anti Saarepuust, kelle tema mentor Mati Alaver on minu arvates inetult tanki lükanud ning pannud oma, MA ebaproduktiivse treeningmetoodika eest TH treenerina vastutama. Kuradi mõnus niiviisi MA-l kulisside tagant toimetada, kas pole? Saarepuu on sümpaatne ja tore ja sõbralik inimene, aga nüüd peab ta MA suuvoodrina ajama suht ebapädevat juttu, nagu täna see lause, et kes kritiseerib distantsimeeste tulemusi, söögu sokke (vms).

Anti, palun vaata konteksti ja meenuta oma aegu! Kas 10-15 aastat tagasi oleks MA tol ajal, kui sa ise olid koondises, hoidnud selliste tulemustega, nagu meestel on praegu, neid vee peal ehk koondises? Ei oleks ju, Anti. Sa tead küll, mis ta oleks neile öelnud - minge tootvale tööle.

Anti, sa ei pea oma mentori pikaajalisi möödalaskmisi valgeks rääkima. Vaata kohti ja kaotusi ja FISi punkte. Kus sa näed süsteemset edasiminekut ja arengut?

Sa ju tead, Anti, et MA-l oli juba sinu sportlaskarjääri ajal oskus musta valgeks rääkida. Paar sellist juhtumit paljastasin ka oma spordikolumnides. Sa ei pea, Anti, samal lainel jätkama. Jää ausaks - see on suur väärtus!

 
At 14:29, Anonymous Anonüümne said...

Asjatundjad = Teppan(id)?

 
At 14:45, Anonymous Anonüümne said...

Hr Pullerits, mitme suusamehe iseloomustamiseks olete kasutanud lauseosa "...on sümpaatne ja tore ja sõbralik inimene, aga..." ning asunud seejärel solgipangetama?

 
At 15:36, Anonymous Anonüümne said...

Priit peab pühade ajal püha sõja lahingut. Nigu Taavet ja Koljat. Arusaadav on Priidu pahameel Toomase vastu, eks AV juhtumi kohturahad tulid ju sealt ning sellega sai Postimehe kontsern kõva rahalise laksu. Motivatsioon on selge.

Samas vaatame, mida teeb Toomas. Tema on otsustanud, et annab raha sinna kus on MA. Vanakooli mehena usub ta seda, et äkki MA-l jälle ükskord õnnestub leida edu toov oskusteave. Teistest ta seda ei usu. Vast isegi on seni antud raha toonud talle piisavalt tulu, et ta võib selle eest veel pikalt MA tiime toetada. See on tema raha ja tema tahe ja tema usk.

Veidral kombel ei hakka Priit ise treeneriks, ei rahasta ESL-i ega kedagi teist. Samas kritiseerib ta ühe mehe investeeringut. Kas Priidul on selleks mingigi õigus? Kas tõesti on ESL rahva tahte avaldus või äkki hoopis ametiühingu laadne organisatsioon, kus toimuv on nende enda asi. Rahvast puudutab see vaid siis kui streigitakse ja selle tõttu teenus saamata jääb. Noh, see "streik" on juba kestnud tegelikult 6 aastat. Selle aja jooksul pole meie suusatajatelt tulnud ühtegi tulemust. Varasematel aastatel on süsteem olnud ka vildakas ja efektiivne järelkasv on jäänud loomata. See pole olnud kellegi mure. Ometi vahutab ajakirjandus praegu pildilt kadunud alaga nagu oleks tegemist elu küsimusega. Kus siis on elu. Loomulikult on elu Kelly fenomeni taga. Suusaliit toetab alternatiivi roiskunud süsteemi asemel. Suurtoetaja aga ei näe ühe inimese fenomenil piisavalt atraktiivsust. Tema panustab individualismi asemel struktuurile. 10 meest saab paratamtult rohkem tähelepanu kui üks tüdruk. Pragmaatiline valik. Kes võidab? See meid ei huvita, nagu ka sulest imetud skandaal. Tulemusi ju ei tule see aasta meie talialadelt kuskilt. Aga Priit mängib Taavetit kuid kahjuks puudub tal täpne sihik ning lendu lingutatud kivid langevad sihtpunktist mööda.

 
At 15:53, Blogger Priit Pullerits said...

Ei, 15:36, mu kivid on langenud eile ja täna väga täpselt; kui võrdlete muu ajakirjandusega, siis just siit olete saanud parimat infot, mitte üldlevinud tarbeteavet, just siin on asjad sisukaimais seoseis. Sest mul on allikad, kes avavad tausta, ja kivid langevad mosaiigis iseenesest paika. Lugege mu siinseid kommentaare - mis on suurest ajakirjandusest siia sisukuselt täna vastu leida?

Veel eelmisele: ärimees Annus andku oma raha, kuhu tahab, aga see ei anna talle mingit õigust ESLile oma tingimusi seada ega nõudmisi esitada. Ärimees Annus läks oma kirjaga selgelt üle piiri.

See, kas ärimees Annus rahastas suusataja Veerpalu päästmist, mind siinkohal ei huvita, samuti ei ole sel mingit pistmist minu praeguse positsiooniga.

14:45 - ma ei kalla Anti Saarepuule mingit solgipange kaela. Täiesti vastupidi: ma püüan teda viisakalt hoiatada, et ta ei laseks end ära tinistada ega hakkaks teise mehe tankistiks ning säilitaks hea nime ja väärikuse.

 
At 15:54, Anonymous Martin, spordipolitoloogia magistrand (TLÜ) said...

Annuses eesmärk on kogu süsteemi üle kontrolli saavutamine.
Seni käis see nii, et harrastaja luges Pulleritsu blogi, sai sealt motivatsiooni harjutamiseks ja juhiseid, kuidas õigesti treenida.
Mida veel vaja on? Lund. Kuna meil kliima soojenemisega on nagu on, siis kõigepealt infot selle kohta, kus millised lumeolud on ja kuhu üldse tasub suusatama välja sõita.
M.A. tiimi medalisõidud TV-s -> Pulleritsu blogi -> ERR Lumeinfo -> Terviserajad

Ahel töötas. Aga ei olnud Annuse kontrolli all. Võime konstrueerida e-kirja, mis ERR-i läks. (Kas oli üldse selline kiri? Kui ei olnud, miks siis ERR Lumeinfo kommentaarium päevapealt, ilma seletusteta kinni pandi ja harrastajad Annuse kontrolli all olevale Terviserajad.ee saidile ümber suunati? ERR-is on pikaajalised programmid, nõukogud jms. Toimunu on väga erandlik ja tähelepanuväärne).

But that's not all, nagu öeldakse. Annusele ebamugavaid, vastupidist infot genereerivaid või ärimehe suurtel plaanidel lihtsalt jalusolevaid tegureid on peale ERR Lumeinfo teisigi. Täpsemini kaks: ESL ja Pulleritsu blogi. ESLi kangutamine käib. Küll järjekord jõuab Pulleritsunigi.

Milline oleks siis Eesti Suusatamise organisatsiooniskeem ideaalis (Annuse variant)

.....Toomas Annus (MERKO)
........|.............|
...kontrollib...kontrollib
........|..............|
....TH (M.A.).... Terviserajad MTÜ
.......|...............|
...kontrollib......kontrollib
.......|...............|
....ESL...........terviserajad.ee
.......|...............|
...kontrollib......kontrollib
.......|...............|
võistlussuusatajad..harrastajad

Kõrvale tõrjutud/elimineeritud:
Teppani-Laane-Koka rühmitus, ERR Lumeinfo, Pulleritsu blogi

Milleks väga edukale ärimehele Toomas Annusele kontroll Eesti suusatamise (nii profi- kui ka harrastussuusatamise) üle? Raske ütelda. Võib-olla on põhjus lihtne. Annad kuradile näpu, annad varsti käe. Annus on ESL ja suusatajate pikaajaline sponsor. Rõhutame, pikaajaline. Investeering on tehtud pikaks ajaks. 160 000 € (täpsustatud andmetel siis 300 000 €) on ainult käesoleva aasta kulu. Varem asi toimis. Nüüd on süsteem liigestest lahti. Tulemusi pole. ESL-is oma mehi enam pole. Lund ka ei ole. Viimane faktor võib väljapaistvalt edukale ärimehele Annusele saada saatuslikuks. Kontrolli kliimamuutuste üle on tunduvalt raskem saavutada kui ERR Sporditoimetuse, ESL-i vms taolise kontori üle.

 
At 16:13, Anonymous Martin, spordipolitoloogia magistrand, Erasmus tudengivahetuse programmi stipendiaat said...

15.36,
"eks AV juhtumi kohturahad tulid ju sealt ning sellega sai Postimehe kontsern kõva rahalise laksu."

Postimehe kontsern teenib ühtmoodi nii heade kui halbade uudiste pealt. Meenutagem aga, et oli aeg, kus Pullerits on oli ESL-i ametliku häälekandja, infolehe - oli vist Suusaleht - toimetaja. AV juhtumiga sai Pullerits Suusalehe toimetaja kohalt kinga (tegelikult olid suhted M.A.ga rikutud juba varem). Rahaline laks kahtlemata, "haltuuradest" elatuvale Postimehe ajakirjanikule. Eelkõige aga laks egole. This man has ax to grind.

 
At 16:32, Anonymous Anonüümne said...

Martin, lehemehed teenivad uudistelt aga tookord kaotasid nad lugejaid ja olid sunnitud tegema dumpingpakkumisi, et päästa kehvades oludes mida annab. Seega on selge, et ega lehemehed ei ole heasüdamlikud ullikesed. Mäletame ju Priidu needusi ja nagu näha kui Annuse puhul needused ei toiminud siis oodatakse sobivat võimalust kust saaks kiviga loopida. Eks ta kentsakas on. Raske on valida pooli kui valida tuleb katla ja paja vahel.

Aga jah. Merko on panustanud terviseradadele kuid terviseradade kasutamise promo käib alla. Seega kui ei saa head lahendust nõuga, siis tuleb võtta kasutusele mõjukus. Tegelikult võiks Merko oma mõjukuse suunata ühe korraliku pika suusatunneli rajamisele ja tal poleks vaja kembelda miski ESL-ga. Maarjamäe klindi nõlval saaks praeguse võsa asemel korraliku loodusliku tõusu ja laskumisega tunneli teha. See pole ometi looduskaitse alune maa. Veel on kasutamata Tallinki logistikakeskuse ääres olev klindiserv. Sinna saaks vägeva ürituse püsti panna. Milleks see kemplus miskite tsinovnikutega?

 
At 17:06, Anonymous Anonüümne said...

Kas keegi on mõelnud sellele, miks peaks TA'le üldse suusatamine korda minema? Kas TH sportlased on selle ala kõige perspektiivikamad? Ei, ei ole. Kriminaalkorras karistatud TA ei tohiks üldse ehitusfirmas miskit teha ja otsustada, kui tahab riigihangetel osaleda. Muidu on end läbi juriidika distantseerinud, aga nüüd selgub, et otsustab ikkagi ehitusfirma rahade jagamist suusatajatele! Üks karvane käsi pigistab ja TA kireb. Miks? Äkki nende teenuste pärast, mida MA aastaid läbi ESL väidetavalt osutas. Ja nüüd ongi ehk nii, et kui MA pigistab ning kui TA ei kire, ujub veel midagi huvitavat päevavalgele ja keegi läheb tingimisi karistuse asemel reaalselt kinni? Ja üldse. TA suudaks soovi korral kõiki ja kõike finantseerida, aga nüüd nõuab mingeid sandikopikaid ESL'lt. Kas see Ojaste on selle laskja tütar, kes omal ajal tulemuste parandamiseks endale Neotoni ja muud kraami sisse süstis? Eks see ole ka mehe näkku kirjutatud. Suusataja? D kategooria on rinnamõõt või? Seisab suuskadel püsti ja on laagrites niisama nunnu ning EOK maksab selle pulli ja perspektiivituse eest veel 800€ kuus peale? Ja see on ainult EOK raha, lisaks autod ja erasponsorid ning turism makstakse pealekauba TH poolt kinni. Tööjõuturul näeks nad parimal juhul vaid alampalka. Ja siis veel imestatakse miks ilma tulemusteta "tipud" suusarajale ronivad ning oma musta pesu meedias pesevad. Absurd kuubis. Alles paar aastat tagasi rääkis Saarepuu, et tõmbab ülikonna selga ja tahab äri teha. Paar aastat möödus ja nüüd käseb keskharidusega ning taas vaid spordiriietega ringi käiv "treener" Eesti rahval sokke süüa. Masendav kamp tegelasi. See on nüüd selle kullasaju ning eufooria tegelik hind, medalite teine pool.

 
At 17:14, Anonymous Anonüümne said...

Olukord on nõme. Murdmasuusa koondises pole enam midagi mille pärast kakelda.

Nõus, seal kus on Alaver on ka jamad..see mees tuleks ammu suusatamise juurest eemale lüüa.
Pole nõus, et Priidu siseinfo piirdub vaid ühe poole (sõprade) subjektiivsete arvamustega. Ole mees..ole ajakirjanik. Alaver sinuga ei räägi..Annus aga räägiks küll.

Täiesti mölaklik on vinguda PP poolt TH tulemuste osas ja noorte kasvatamise küsimustes. Pärast aastaid kestvat kiviaega ei saa me nõuda 0,5 aastaga tulemusi.

Annuse kiri oli vulgaarne..ja ega suusaliidu vastus pehmem polnud ..vaid vormilt ametlikum.
Annuse küsimus õigustatud..miks peavad tema klubi liikmete rahad ..riiklikud toetused minema suuskade määrimiseks suusaliidus , kui ta ise selle eest niikuinii eraldi maksma hakkab?

Nagu alustasin, ka lõpetan. See vaidlus tundub tobe. Ja tõe monopoli paraku ei oma siin kumbki pool ka Priidu poolt soositud Tartlaste leer mitte

 
At 17:17, Blogger Priit Pullerits said...

Martin kell 16:13 on tõesti huvitavat juhtumit meelde tuletanud, aga keerame siin ikka faktid õigeks.

Jah, tõesti, ma toimetasin pikka aega Suusalehte. See oli Eesti suusatamise õitseaegadel. Lisaks sellele olin ajakirjanik, sõltumatu, ja avaldasin juba siis Eesti suusatamise peatselt tekkivatele probleemidele osundavaid kolumne. (Ajakirjanikke, vähemasti mind, eristabki kõigist teistest see, et on ettenägemisvõimet.) Siis tuli kevadel ESLi koosolek, kus oli teemaks ka Suusaleht ja selle väljaandmine. Ja nüüd tulevad nimed!

Toomas Savi, kes siis suusaliitu juhtis (1999-2011), rääkis Mart Kadastikule, kes oli Postimehe kui äri eesotsas, kes siis rääkis seda edasi mulle (või vahendas seda tema parem käsi Toomas Issak, vaat seda detaili enam täpselt ei mäleta), et Alaver oli esitanud tol ESLi koosolekul ultimaatumi, et kui Pullerits edasi Suusalehte toimetab, siis tema astub peatreeneri kohalt tagasi. Loomulikult ei jäänud niimoodi seatud valiku puhul suusaliidul muud valikut, kui joonduda Alaveri selja taha. Edasi hakkas Suusalehte välja andma Eesti Päevaleht, mille vahel Suusaleht peagi ka hingusele läks.

Mina hakkasin mõne aja pärast toimetama Postimehe vahel ilmunud harrastusspordile pühendatud erilehte, mis, ja ma olen siin teiega läbinisti aus, ka enam ei ilmu (kuigi pidas vastu palju kauem kui Suusaleht Päevalehe vahel!), sest sinna oli väga raske piisavalt ja nii palju reklaami müüa, et teenida küllaldaselt tulu, mis oleks pärast seda, kui minu töötasu sai korralikult hüvitatud, ka kontserni kaukasse oleks arvestatavas koguses krõbisevat jätnud.

Ent ärgem laskem tol ammusel juhtumil meid praegu eksitada ning püsigem teemas - TH versus ESL. Ja väljakutse teile: kes suudab ses teemas tuua siia kommentaariumi minuga veidigi võrreldaval määral - ja tõest! - infot?

 
At 17:18, Anonymous Anonüümne said...

PP: kui võrdlete muu ajakirjandusega, siis just siit olete saanud parimat infot, mitte üldlevinud tarbeteavet, just siin on asjad sisukaimais seoseis.

See on tüüpiline pulleritslik (loe: subjektiivne) hinnang. Mina ei ole PP blogist saanud parimat infot viimastel päevadel. Ja veel - mis ajast on PP blogi ajakirjandus? Alles siin väideti, et blogi on üks asi ja ajakirjandus hoopis teine. Õigus on neil, kes ütlevad, et PP vahetab seisukohti tihemini kui aluspesu.

 
At 17:35, Blogger Priit Pullerits said...

Lp 17:14, ei maksa mind siin "leeritada", mind huvitab tõde ja fakt on see, et praegu on TH selgelt liiale läinud ning Alaver Annuse isikus end nurka mänginud. Küll aga väärib vastust teie viide TH tulemustele, millele osutas väga jõulises kommentaaris ka 17:06, kes tõstatas ärimees Annuse õiguse üldse osaleda Merko tegemistes ja otsustamistes, mida nüüd asun kontrollima. Seni aga TH tulemustest.

No vaatasin siis TH parima naisliikme Triin Ojaste tänavusi tulemusi. Davosis kaotas ta ajasõidu parimale 21 sekundit, oli 69 lõpetaja seas tagant kolmas, 67. kohal. Rukal oli koht parem, 64. (78st), kaotus 27 sekundit, FIS punkt (mida suurem, seda halvem) võrreldes Davosiga suurem, resp. 161 ja 154. Triin Ojaste, muide, ei ole esimeses nooruses suusataja, saab märtsis juba 27. Mul ei ole isiklikult mitte midagi ega vähimatki preili Ojaste vastu, las sõidab nagu kõik teisedki, aga öelge mulle, kust ja mille arvelt peaks tulema veidigi hüppeline areng, et me võiksime teda võtta ikka suusatajana, kelle nimel tasub raha põletada? Ma ei räägi FIS-punktide viimisest 100 piirile. See annaks Davosis 67. koha asemel 57. koha. Ma räägin siin FIS-punktide viimisest ikka alla 50 - Davosis andis 50 punkti 36. koha -, mis annaks mingitki lootust pürgida ajasõidust väljasõelumissõitudesse.

Sama kõik käib üldjoontes ka TH meeste kohta, kes olla treeneri sõnul tublid ja teisiti arvajad söögu sokke.

 
At 17:39, Anonymous MargusM said...

oehh, PP ja Martin mängiks justkui Bullshit Bingot, ikka mäletate seda mängu?
Alustuseks tänan minagi Martinit selle ESL protokolli eest kuigi ma targemaks ei saanud- seal on kirjas tegevusplaan mitte neile järgnenud tegemiste tulemused va p1-eelneva aasta ülevaade.
PP poolt minu kommentaari demagoogiliseks nimetamine on temale omane tasalülitamise võte, ta on kasutanud seda varasemast ajast teiste peal ja tõenäoliselt ka edaspidi.. ..ainult et ma ei näe kuskiltki otsast ESL tegevuse osas tekivatele küsimustele vastuseid tulemas, kuskohas see siseinformatsioon küll on?
ESL-TH sõda on nii sügavalt suusatamisse sisse kultiveerunud et pannakse edasi kuni viimse veretilgani.. mulle tundub et vaja oleks terve üks generatsioon vahelt võtta ja nende õpilased ka, ehk siis saab pinnase millegi uue kasvatamiseks. Kõrvaltsusijaid on nii palju et seegi lootus on õhkõrn..
Annus on ärimees ja on ilmselge et ta valib ise seltskonna keda ta toetab, kui ta seda tahab teha.. ja TH on praegu kindlasti kuluefektiivsem ja eesmärgikindlam ettevõtmine. Pakun et sarnase hoo sissesaamiseks peaks ESL-i raha matma ~4-5korda rohkem ja siis on ka vastutus niimoodi ära hajutatud et keegi ei vastuta.
Martini hüpotees Annuse vajaduse üle suusabisnist kontrollida on küll huvitav fantaasia- kirjad ERR-le, PP blogi on ohus, jms.. Siiralt loodan et see pole prohveti unenägu.

 
At 17:47, Blogger Priit Pullerits said...

Vaatame nüüd Toomas Annuse tausta ka.

30. juunil 2014 tunnistas Riigikohtu kriminaalkolleegium maadevahetuse kriminaalasjas süüdistatavad süüdi pistise võtmises ja andmises, jättes ringkonnakohtu mõistetud karistused muutmata.
Riigikohus luges nõuetekohaselt tõendatuks, et Villu Reiljan, Kalev Kangur ja Ester Tuiksoo võtsid oma ametiseisundi kasutamise eest vara või nõustusid seda tulevikus vastu võtma. Neile andsid vara või lubasid seda anda Tullio Liblik ja Tarmo Pedjasaar, samuti Toomas Annus, kes tegutses aktsiaseltside Merko Ehitus (praegune Järvevana) ja E.L.L. Kinnisvara huvides.
Merko Ehituse suuromaniku Toomas Annuse karistuseks jääb otsuse järgi kahe aasta ja kuue kuu pikkune tingimisi vangistus.
Juriidiliste isikutena kohtu all olnud AS Merko Ehitus sai 798 000 euro suuruse rahalise karistuse. Annus lahutas ehitustegevuse kohtu alla antud firmast, mistõttu süüdi mõistetud firma AS Merko Ehitus kannab praegu nime AS Järvevana.

No nii, nii palju kui ina sellest juriidikast aru saan ja kuupäevi arvutada oskan, siis Team Haanja peasponsoril ärimees Annusel on peal kehtiv kriminaalkaristus.

Seetõttu küsin: mida see mees siin üldse sõna võtab?

 
At 18:30, Anonymous MargusM said...

..kui nüüd faktidest rääkida siis "see mees" pole minuteada siin (blogis) sõna võtnud.
Samuti pole talle määratud ärikeeldu ja meediaga suhtlemise tõkendeid.
TH peasponsoril (ka TH-l endal) võib ju oma arvamus olla ja õigus seda väljaöelda, selle keelamine pole õnneks PP võimuses.
Arvata et Annus on ainuke kes nii on käitunud on kindlasti sinisilmne, hea et see on väljatulnud ja inimeme kannab selle eest ka oma karistust parasjagu. Ma ei kiida äraostmist heaks, seda seebitamist oli palju omalajal ja igal "lennukõrgusel".
Minule arusaadavalt on PP blogis alati olnud põhiteesiks et saaks ikka intriigi. Ja seda siin jagub jätkuvalt.
Kui paneme kõik suusatajate saavutused tabelisse siis ei ole see TH suhugi kehvem "teistest". Kas PP võtab üle TH treeneriametit et hakkab analüüsima TriinOjaste võimalikku arenguhüpet?
Tõde iseenesest on juba keeruline subjektiivne nähtus, eriti kallutatud ajakirjaniku käes. Kelle huvides siin võitlus käib? Aeg annab arutust.

 
At 18:44, Blogger Priit Pullerits said...

Seda ma ei jõudnud kontrollida, selleks tuleks läbi helistada 900 inimest, aga täna kanti ette, et Haanja Vallas olla nii mõnedki elanikud nördinud ja pahased, et miks nende valla head nime nüüd sellise skandaaliga lörtsitakse. Kui see on ka linna-, pigem küll valla- või külalegend, siis on siin Team Haanja tegelastele ikkagi mõtteainet, kas nad mitte ei vajuta oma praeguste tegemistega tumedat pitserit ja jälge ka mitte milleski süüdi oleva Haanja valla näole.

 
At 19:05, Anonymous Uduvere Ärni said...

Jah, miks on selle Otepää sissekirjutust omava MTÜ nimi Haanja?
Kas meie vabariigis ongi nii, et võtad ühe ilusa koha nime ja lähed sellega pasarallile?

 
At 20:24, Anonymous Anonüümne said...

Mis on õige, mis vale, kellel õigus, kes valetab? Üks on kindel tekkinud olukord on üdini vale ja konfliktiks on alati kahte osapoolt vaja!
Arno Bachaus

 
At 20:45, Anonymous Anonüümne said...

17.35-le

Kas arenguhüpe tuleks neotooni oskuslikust manustamisest sõidu eel?
Keegi suusatajatest võiks selle asja siiski lahti rullida. Piinlikkust valmistab nii viimase olümpiakoondise koostamine kui tähelepanu! ilmselt võitlus Lõuna-Korea turismireisil Sõõrumaa akrediteerimiskaardiga saatjakohtade peale.

 
At 22:20, Anonymous Anonüümne said...

Kas Pullerits on teisipäeva õhtal gaalal või kodus diivanil?

http://kanal2.postimees.ee/saated/Spordiaasta-tahed

 
At 23:32, Anonymous Vello, Aravete kilvaklubi said...

Õhtast, mehed! Glögi kõrvale passib kilb hästi, eks ole?
Küsime: Nimetage kõik ajakirjanduslikud väljaanded, mida Priit Pullerits on toimetanud.
Jutt on siis trükiväljaannetest. Iga õige väljaanne annab ühe punkti.

 
At 23:50, Anonymous Vello said...

Andke minna, mehed!

 
At 00:20, Anonymous Martin, TLÜ tudeng, Linnar Priimägi õpilane said...

MargusM,
te olete muidu tore Tartu jorss, või kuidas teie provintsilinnakese noorte osside keeles öeldaksegi. Kuid te ei oska loogilist argumentatsiooni kokku panna. Kõige lühematki mitte. Teie jutt on vaid mõne ekspletiiviga "rikastatud" emotsionaalne nokaplagin. Teie tekstil puudub semantiline tasand, eesti keeli öeldes - mõte. Selle tõttu on teiega ka raske vaielda. Ja kas olekski mõtet? Ega vist eriti ei ole.

 
At 00:50, Anonymous Anonüümne said...

Vello, too joru on pikk, vaid Arter, neist nõrgim, hingitseb. Parim oli Maraton, selle lõpetasid oligarhid ära.

 
At 01:28, Anonymous Vello said...

00:50,
"Arter", Postimehe nädalalõpulisa ja "Maraton", Postimehe leht "võhmameestele" on õiged vastused. 2 p.
Veel on punkte mängus. Mehed, mõistatage!

 
At 08:16, Anonymous Anonüümne said...

PP, sa võrdlesid siin TH tulemusi MK'del. Aga võrdle ka TH väliste suusatajate (ESL) tulemusi - siis oleks ju pilt selgem. Suusatamise hetkeseis on sitt, kuid ära analüüsi meelevaldselt.
Samuti oled sa koostanud meelevaldse TA CV.
Olen nõus, et nii TH kui ka TA ei ole käitunud härrasmehelikult, kuid püüa olla ajakirjanik, kes jääb neutraalseks ja analüüsib mõlema osapoole möödalaskmisi ja kordamikńekuid.Praegult pritsid sa ainult siin blogis mürki (e sulle sobivaid kontekstist väljarebitud fakte) nagu paljud anonüümsed kommentaatorid, mina kaasa arvatud.

 
At 09:25, Blogger Priit Pullerits said...

Kae Martin-tudengit taas, mäletate, tuli siia blogisse eluvõõra kollanokana, aga nüüd kirjutab nii, et paneb väga veenvalt vanadel peeridel suu kinni. Väga asjalik tähelepanek MargusM-i väga rabeda ja hüpliku sõnavõtustiili kohta. MargusM, te võiksite tõesti oma argumentatsiooni lihvida, praeguses diskussioonis olete tõesti pigem suvaliselt vehelnud.

08:16, ehk toote välja pidepunktiks mõne suure ESLi möödalaskmise? Leping?? See on täiesti normaalne leping, täitsa pehme võrreldes Soome sportlaste omadega. Niisiis, mis on ESLi suur viga?

 
At 10:22, Anonymous Anonüümne said...

Täna paugutavad suusatajad Otepääl.

http://www.suusaliit.ee/et/voistlused?competition_id=243

TH-l on uus mees stardis.

http://www.suusaliit.ee/bw_client_files/suusaliit/public/competition_result_file/362_EMV_2017_SVS_M_Stardinimekiri.pdf

 
At 10:34, Anonymous Risto M. said...

http://sport.postimees.ee/3955533/paeevaintervjuu-kes-valitakse-aasta-sportlasteks

 
At 10:39, Anonymous Anonüümne said...

To Anonüümne 10:22 -

Täpsustus oleks selline , et mitte ainult uus mees, vaid ainult üks mees stardis!

 
At 12:32, Anonymous Vello said...

1) komeedina sähvatanud ajakiri "Favoriit", uue ajakirjanduse sõnumikuulutaja
2) Schibstedi aastakonverentsi erileht
3) "Arter"
4) "Maraton"
5) ESL Suusaleht

 
At 14:02, Blogger Priit Pullerits said...

Uitmõtteid, olulisi.

Ärimees Annuse katse võtta üle ESL on võrreldav sellega, kuidas Putin lasi üle võtta Hodorkovski firmad - ainult selle vahega, et Annus nõuab ainult vallandamist, vähemasti ei nõua vangi panemist, ehkki see, kuidas ta ründab peatreener Jaanus Teppanit, kõlab selliselt, et hea meelega määriks ta peatreenerile süüks ka raha teadliku vale kasutamise ja pistaks ta pokri.

Minu allikate sõnul oli ESL teinud Annusele mõnda aega tagasi ettepaneku, et tulgu suusaliidu juhatusse - aga ta ei tulnud. Oleks Annus juhatuses, oleks ta laamendamiseks veidigi põhjendust.

Kas olete märganud, kuidas sõda on ühepoolne? Sõdida tahab Team Haanja, kes hoiab kogu aeg hagu all, aga ESL mitte. Eks nii ole muidugi hea juhtida tähelepanu kõrvale peamiselt - et sportlaste tulemused distantsisõitudes on kehvad. Ja kuidas saab juttu halva lepingu üle võtta tõeselt, kui kõigi teiste alade esindajail, kahevõistlejatest ja suusahüppajatest lumelaudurite ja vigursuusatajateni, pole kellelgi lepingu kohta kobisemist olnud, kõik on alla kirjutanud. Kas suusatajad on mingid printsessid või?

Mati Alaver oli ammusel ajal kõvasti selle vastu, et Šmigunid moodustaksid omaette tiimi. Siis sõdis ta selle eest, et oleks ühtne ja üks suusaliit. Aga nüüd on Alaver just see, kes on Eesti suusatamises ESList eraldi seisva eratiimi ellu kutsunud. Pole raske taibata, miks ta nüüd toimib risti vastupidi noile põhimõtetele, mida ta kaitses omal ajal, kui Šmigunid olid lahku löömas.

Praegune ebamäärane seis töötab siiski Alaveri kasuks. ESLil on probleem kaelas ning see muudab ESLi igasugustes lepingusuhetes kõigi teistega nõrgemaks ja haavatavaks - kõik saavad neile öelda, et klaarige esmalt oma jama ära, siis vaatame. Seetõttu on loogiline, et ei Alaver ega Team Haanja taha praegust olukorda lõpetada ning katsuvad võimalikult kaua hoida tuld ESLi all hõõgumas.

Mida saab ESL teha praeguses seisus, et end päästa? Ei muud, kui peab lööma selja sirgu ja ütlema: kuni lepingul allkirja ei ole, ESL ühtegi Team Haanja suusatajat MK-le üles ei anna. Ainult see, jõuline samm saaks murda Annuse, Alaveri ja Team Haanja õõnestustöö selgroo.

 
At 14:38, Anonymous Anonüümne said...

Kui Teppan pole mitte ühtegi sportlast treeninud, siis on ESL-noormehele esitatud kriitika ju asjakohane, kuigi mitte aluseks mitte mingisuguselegi vallandamisele ilma nõukogu ja juhatusega arutamata. Priit, enne kui proovite siin naerma hakata, peate ümber lükkama (so ajakirjanikuna tagama, et tuldaks vastuargumentidega esile, et väited Teppani mittemidagitegemise kohta on alusetud või vähemalt küllalt kallutatud.

Ühepoolne pole miski, pealegi olete siin argumente esitades kallutatud. Kasu ei saa sellest kah keski. Süstemaatilist tööd ja tahtejõudu on vaja viljeleda.

 
At 15:56, Anonymous Anonüümne said...

Vanameister eestikatel kuues!


http://sport.postimees.ee/3956871/galerii-kaerp-edestas-lopuspurdis-rehemaad-ning-voitis-suusavahetusega-soidu-meistritiitli

Kurikuulus ehitaja on Polto sponsor?

 
At 16:10, Anonymous Anonüümne said...

Kui raha, mis määratud TH sportlasele EOKst pärale ei jõua, siis loomulikult hakkab häält tegema kahju saaja ehk TH.
MA suruti mullu "jõuga" suusaliidust välja, nüüd, kui mees iseseisvalt toimetab ning meie parimad, ja mitte ainult, tema juhendamist väärtustavad, siis milles mure, PP, soovite sundi rakendada ja JT treeneriks määrata?
Skisofreeniline soov. Ühelt poolt on TA krimka, teiselt soovite teda suusaliidu juhatusse?!
Kirja lekkimise lugu. Pole see ühti nii klaar, et TH poolelt lekkis. Pigem vastupidi. Küllap kuuleme veel sellest seigast.
Lõpetuseks: Pullerits, rahunege maha, võtke sõõm jõuluporterit ja mõelge vähem rumalaid mõtteid!

 
At 16:23, Anonymous Anonüümne said...

Aleksandr Legkov, Maksim Võlegžanin, Nikita Krjukov, Aleksandr Bessmertnõhh, Dmitri Japarov ja Ilja Tšernoussov.
Need on siis esimesed Sotši "kangelased", kes banni said. Tõsisem spordihuviline märkab nimekirjas kindlasti ka PP sparringupartnerit Krjukovit.

Dopingusaaga jätkub: kuus Venemaa tippsuusatajat sai võistluskeelu.

 
At 16:25, Anonymous Anonüümne said...

Priit ei joo õlut. Priit peab rahunemiseks minema trenni. Praegu aga on kehv trenniilm.

 
At 16:46, Anonymous Anonüümne said...

Kas värske Eesti meister AK sel hooajal maratonisarjas ei sõida? Selle sarja ajakirjas tema nime Baueri Pioneer võistkonna nimekirjas pole.

 
At 16:49, Anonymous Anonüümne said...

Värskes jooksjate ajakirjas ka lugu PP-lt.
Kaanepilt sel ajakirjal nagu perejakodu.

 
At 17:46, Blogger Priit Pullerits said...

Oi, oi, minu semu Nikita kamaha kistud! Aga Putin ütleb: niite tõmbasid ikkagi välisriikide salapärased jõud. Venemaa OK tuleks minu arvates ROKist välja heita, ega enne neile asi kohale jõua. Aga TH ja ESLi duellist väljun võitjana igal juhul mina.

 
At 19:36, Anonymous Anonüümne said...

Kas Kelgul on Tehvandi-Väike-Munamägi trass lumetatud, et Suur Mõõduvõtt 2017 saaks normaalse ringigi peal toimuma?

http://sport.err.ee/v/suusatamine/e96258f3-7900-46d8-a03b-19b8be1dec32/indrek-kelk-tartu-maratoni-tulevikust-63-km-kunstlumega-rada-oleks-toeline-megaprojekt

 
At 19:41, Anonymous Kärna Ärni said...

PP, sellest valikust, milline on Teie lemmik?

http://sport.err.ee/l/spordihetk/haaletus

---
Häid pühi, võhmamehed-naised!

 
At 19:54, Anonymous Anonüümne said...

Võhmamehed, aga ka mehed!

Jälle ei ole kerge nädal olnud, ei ole. Alustades laiast ilmast, siis rünnatud on putinlikku režiimi ja väärtusi, järjekordse hoobi on saanud Merkeli multi-kulti tulge-kõik-see-kes-vaid-tahab doktriin, hädad ei lõpe Lähis-Idas... jne jne.
Aga ka meie ei jää muust maailmast maha ja enneolematud mõõtmed võtnud sõda suusaspordis on poolt valima ja sõna võtma pannud ka spordikaugeimaid ringkondi.

Kogu see möll pole jäänud märkamata ka meie kõigi lemmiku poolt, kes kutsub maailma üles leppimisele ja rahule ning ühtlasi saadab meile sellekohase
tervitus- ja jõulukaardi.
Rahulikke ja mõistlikke pühi, võhma-, suusa-, aga ka muud mehed!

 
At 22:33, Anonymous Anonüümne said...

Häiriv on lugeda artikleid ja näha teleuudiseid, kus TA-d (Merko) nimetatakse ESL-i suursponsoriks. Näitena toon eilse ERR-i töötaja, Anu Sääritsa intervjuu ESL-i presidendiga. Andreas Laane seletab lollile (sorry, ei oska küsijat teistmoodi iseloomustada) kenasti ära, millised (sponsorlus)suhted on Merko ja ESL-i vahel. Ehk - neid ei ole. Ja intervjuu lõpus lajatab Säärits jälle: "Kas otsite kontakti SUURSPONSORIGA..."
On see lausrumalus või Sääritsa teadlik vassimine? Merko ei ole ei ESL-i ega ühegi ESL-i kuuluva klubi sponsor! Jätku see meelde ükskord! Miks peab ESL üldse jagama selgitusi mingi sportlasgrupi personaalse toetaja arvamusavalduse asjus?

 
At 00:18, Blogger Priit Pullerits said...

Tõesti, väga loll ja kahetsusväärne etteaste ERRi esindajalt. Jälle ajakirjanike mark täis tehtud. Kurat võtaks!

 
At 03:45, Anonymous Martin said...

Annus ehk soovib enda sponsoreerida Lumetunneli ehitamise, nagu siin kommentaarides soovitatakse.
Ideel on mitu plussi:
a) vaese Indrek Kelgu ja tema tööka tiimi päästmine
b) Lumetunneli ehitusel leiaks tööd Merko
c) tunneli võiks rajada Tallinna ja Helsinki vahele merepõhja. Siis pikeneks Tartu - nüüd Tallinn-Helsinki maratoni pikkus 80 km-le, tugevamad võiksid seda läbida koguni kaks korda (edasi-tagasi).

Kas siin leiduks mehi, kes tahaksid kihla vedada Tartu maratoni 2017 toimumise peale?
Mitmed tuhanded mehed on 50 € või 70 €-ga juba panuse teinud, et toimub.

 
At 04:11, Anonymous Anonüümne said...

Annuse strateegia.
Pulleritsu blogis käib igasuguseid mehi. Enamik vaid loevad, aga paljud võtavad ka sõna. Keegi ei ole siiski suutnud lahti seletada, miks Annus ikkagi TH-i tavainimese jaoks üüratute summadega toetab.
Toetus suusajatele -> suusatajate edu -> suusatamine on pop -> lund pole -> lumetunneli ehitamine -> Merkole suurprojekt
Võib-olla on Annusel sobiv maatükk juba valmis vaadatud.

 
At 10:08, Blogger ninest123 said...

canada goose
ray ban sunglasses
coach outlet
nike shoes
ralph lauren
christian louboutin
air jordans
polo ralph lauren outlet
tory burch outlet
michael kors outlet
mt0207

 
At 06:07, Blogger raybanoutlet001 said...

zzzzz2018.5.19
ralph lauren uk
canada goose jackets
nike presto femme
ralph lauren uk
bengals jersey
nike trainers
oakley sunglasses
new nike shoes
49ers jersey
longchamp outlet

 

Postita kommentaar

<< Esileht